Vebabox.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: VebaBox Cool Solutions
Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1. van deze Voorwaarden; 
Werkdagen: Alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot Nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd; 

Dagen: Alle kalenderdagen. 


Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Verkoper zaken verkoopt en levert van welke aard ook.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper worden door Verkoper niet aanvaard en blijven buiten toepassing.


Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, nadat Verkoper een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien Verkoper zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats.
3.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Verkoper gerechtigd, indien Koper een offerte van Verkoper aanvaardt, zijn offerte uiterlijk twee werkdagen na het tijdstip van aanvaarding, te herroepen.


Artikel 4. Levering en risico
4.1 Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Koper, tenzij het factuurbedrag van de zaken hoger is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag. In welk geval het transport geschiedt voor rekening van Verkoper. Vorenbedoeld bedrag is ter keuze van Verkoper.
4.2 Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop met de belading van het transportmiddel wordt begonnen.
4.3 Bij levering franco zal Verkoper de zaken vervoeren tot waar het transportmiddel over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
4.4 Indien Verkoper, al of niet in opdracht van Koper, het transport van de zaken regelt, is Verkoper vrij in de keuze van verpakking, de transporteur, het transportmiddel, de te volgen route en de eventueel af te sluiten transportverzekering.

Artikel 5. Leveringstijden/levering op afroep
5.1 De opgegeven leveringstermijnen gelden als benadering. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk achttien dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien Verkoper na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de zaken niet heeft geleverd, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5.2 Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd: hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van Verkoper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in Artikel 9 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper, indien Verkoper ten gevolge van de niet aanvaarding door Koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.
5.3 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet bestelde is afgeroepen, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Koper binnen vijf werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen zaken met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper c.q. de transporteur opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper. De door Koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden.


Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1 Alleen door Verkoper opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering.
6.2 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan € 600,- voor administratiekosten een toeslag ad tenminste € 10,- in rekening te brengen.
6.3 Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, aan Koper een betalingskorting te verlenen. Deze korting bedraagt ten hoogste: bij rembours: 2% van het netto factuurbedrag; bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum: 1% van het netto factuurbedrag; bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum: netto.
6.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. De verplichting van Koper tot betaling blijft te allen tijd bestaan, ook indien Koper ter zake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen, c.q. voor betalingen derden inschakelt.
6.6 Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.
6.7 Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is Koper na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met drie procent, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.
6.8 Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk danwel via een incassobureau te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen.


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Verkoper liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verlichtingen van verkoper uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der produktie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie.
7.2 In geval van overmacht heeft verkoper het recht tenzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Verkoper.
7.3 Nakoming in een of meer gevallen van overmacht tast het recht van Verkoper niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
8.1 De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op Koper over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Koper is gerechtigd over de zaken te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Koper verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom aan Verkoper toehorende zaken, tenzij Verkoper hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.
8.2 Indien Koper zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper als bovenomschreven nakomt is Verkoper onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van Koper terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Koper is verplicht aan Verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughaling gebruik maakt.
8.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan het kredietwaardigheid van Koper of uit hoofde van andere zakelijk overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Verkoper gevolg wordt gegeven is Verkoper gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met Koper op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
8.4 Koper verplicht zich, wanneer Verkoper dat op enig moment verlangt, de door Verkoper geleverde zaken en/of de vorderingen op derden, welke voortvloeien uit doorverkoop door Koper van deze zaken onverwijld aan Verkoper in pand te geven tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, op een van de wijzen beschreven in de artikel 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
Indien voor het tijdstip van levering aan Verkoper blijkt dat Koper niet kredietwaardig is, indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Verkoper, indien Koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Koper surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van Koper wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van Koper wordt gelegd, dan wel indien Koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Verkoper het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Koper op te schorten danwel de overeenkomsten met Koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper in een dergelijk geval.

Artikel 10. Garantie en reclame
10.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandelingen in de ruimste zin etc. van geleverde zaken gelden alleen als garanties, indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
10.2 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van beschadiging, zichtbare gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht dagen na ontvangst schriftelijk bij Verkoper. Koper meldt klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het tijdstip waarop Koper die gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst schriftelijk bij Verkoper. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.
10.3 Reclames worden door Verkoper slechts in aanmerking genomen indien de beschadigingen of gebreken het gevolg zijn van een aan Verkoper toerekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van het geleverde zaken geven. Koper niet het recht alle door Verkoper geleverde zaken te weigeren. De verplichting tot betaling bedoeld in artikel 6.5 hierboven blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan Verkoper toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.
10.4 Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is Verkoper gehouden hetzij de betreffende zaken te vervangen, hetzij deze zaken te herstellen, hetzij Koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van Verkoper.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor door Koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad, of anderszins is Verkoper uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Verkoper.
11.2 In geval Verkoper jegens Koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting, van de betreffende levering, met een maximum van € 5.000,-.
11.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.4 Verkoper is, in geval hij jegens Koper aansprakelijk is, slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen zoals beschreven in de Artikelen 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden.
11.5 Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van Verkoper, door Verkoper ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 12. Overdracht rechten en verplichtingen
Verkoper is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit een overeenkomst met Koper, aan derden over te dragen. Koper is verplicht aan Verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van dit recht gebruik maakt.

Artikel 13. Aanpassing overeenkomsten
Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.
14.2 De overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht.